Stundentafel

 

  

1. Klasse

2. Klasse

3. Klasse

4. Klasse

REL

2

2

2

2

SU

3

3

3

3

DLS

7

7

7

7

M

4

4

4

4

ME

1

1

1

1

BE

1

1

1

1

WE

1

1

2

2

BSP

2

2

3

3

E

*

*

1

1

VE

*

*

*

*

SUMME

21

21

24

24

 

Erklärung der Abkürzungen

 

REL = Religionsunterricht (römisch-katholisch)

 

SU = Sachunterricht

 

DLS = Deutsch, Lesen, Schreiben

 

M = Mathematik

 

ME = Musikerziehung

 

BE = Bildnerische Erziehung

 

WE = Werkerziehung (technisch und textil)

 

BSP = Bewegung und Sport

 

E = Englisch

 

VE = Verkehrserziehung

* integrativ